logo

Abonnementsbetingelser

Der er ved accept at abonnementsbetingelserne på websiden indgået følgende aftale om Kundens brug af 5fleet´s services.

1. Indledning

Commotive A/S er udbyder af produktet 5FLEET, der primært anvendes til positionsbestemmelse af køretøjer og andre objekter (i det følgende kaldet objekter). Ved accept af abonnementsbetingelserne (sker under oprettelse) erhverver Kunden retten til at opkoble objekter på 5FLEET systemet. For en nærmere beskrivelse af 5FLEET genfindingssystem herunder dets muligheder og begrænsninger henvises til beskrivelsen heraf på hjemmesiden www.5fleet.dk.

2. Aftaleforhold

Disse betingelser gælder for abonnement på 5fleet flådestyringssystem og de yderligere ydelser, der leveres i tilknytning hertil.

3. Indgåelse af abonnementsaftale

Kunden accepterer nærværende abonnementsbetingelser ved at Kunden opretter sig som bruger på 5FLEET's hjemmeside.

4. Definitioner

Kunden er den person (fysisk eller juridisk), som accepterer abonnementsbetingelserne ved at oprette sig som bruger. Abonnementsafgiften er et fast beløb iht. prislisten, som Kunden betaler for de valgte ydelser.

5. Priser, afgifter og betalingsbetingelser

For abonnementet og de yderligere ydelser, der udbydes i tilknytning hertil, skal Kunden betale i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, som forefindes på 5FLEET´s hjemmeside. Faktura sendes pr. e-mail.

Fast abonnementsafgift faktureres forud én gang pr. måned hver den 1. i måneden. Fakturaen sendes til den af Kunden i sin brugerprofil på 5FLEET's hjemmeside angivne e-mailadresse. Påløbne ekstra ydelser, som Kunden måtte rekvirere, betales ved næste faktura fremsendelse.
Ændring af priser og andre vilkår kan ske med 1 måneds varsel.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage med mindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling erlægges en morarente på 1,5% pr. påbegyndt måned. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, er Commotive A/S berettiget til at lukke for Kundens adgang til 5FLEET og for at genåbne kundens adgang, efter indbetaling af restance, debiteres kunden kr. 1.000,- ekskl. moms.

Alle omkostninger ved datakommunikation mellem de fysiske 5FLEET enheder samt datakommunikation mellem en 5FLEET enheder og GSM netværket er indeholdt abonnementsprisen for det enkelte objekt/enhed, indenfor EU. Dog er det en betingelse at 5FLEET objekter/enheder som bruger mobilkommunikation (via GSM netværket) primært bruges og er hjemmehørende i Danmark.

Reklamation over fakturabeløb skal fremsættes inden rimelig tid, dvs. normalt inden betalingsfristens udløb.

6. Adgang til systemet

Det kun muligt at få adgang til systemet efter køb af 5FLEET enheder. Kunden opretter eget brugernavn og password for at opnå adgang til 5FLEET, efter køb af 5FLEET enhederne. Kunden er forpligtet til at omgås passwordet, således at tredjemand ikke får kendskab hertil. I det omfang uvedkommende personer får adgang til 5FLEET, er Commotive A/S ikke ansvarlig herfor ligesom Kunden hæfter for eventuelle ydelser, der måtte påløbe i forbindelse med den uberettigede adgang. Adresseændring skal meddeles 5FLEET via brugerprofilen på 5FLEET's hjemmeside inden 14 dage efter, at adressen reelt er ændret. Det er således alene Kundens ansvar at administrere egne personlige oplysninger på brugerprofilen (f.eks. telefonnummer, e-mail, adresse), således at 5FLEET har mulighed for at kontakte Kunden.

7. Ydelser der ikke er omfattet af denne aftale

Denne aftale omfatter alene de ydelser, der er beskrevet i prisbilaget. Kunden skal for egen regning anskaffe de fornødne 5FLEET enheder til objekterne, som opkobles til 5FLEET systemet. Herudover skal Kunden selv drage omsorg for og afholde omkostningerne ved en bredbåndsforbindelse, herunder anskaffelse af en PC og den nødvendige Internet browser.

8. Reklamation

Hvis Kunden mener, at der foreligger fejl eller mangler ved abonnementsydelsen, skal han så snart som muligt meddele 5FLEET dette. Kunden mister sin ret til at gøre mangelen gældende, hvis han ikke giver 5FLEET besked om manglen inden for rimelig tid efter, at han har opdaget eller burde have opdaget den.

8.1. Udbedring
5FLEET skal så snart som muligt, efter at 5FLEET er blevet gjort bekendt med manglen, iværksætte tiltag til at rette manglen.

8.2. Erstatning
5FLEET er over for privatkunder alene ansvarlig for direkte tab, som skyldes mangler ved tjenesten, forudsat at manglen ikke skyldes forhold uden for 5FLEET's kontrol, og som 5FLEET ikke med rimelighed kunne undgå eller forudse følgerne af.
5FLEET er over for erhvervskunder kun ansvarlig for direkte tab, som skyldes grov uagtsomhed fra 5FLEET's side. Ved direkte tab forstås nødvendige og dokumenterede merudgifter, som Kunden er påført som følge af manglen.

8.3. 5FLEET er hverken over for privat- eller erhvervskunder ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler. 5FLEET er heller ikke ansvarlig for manglende genfinding af et objekt omfattet af et abonnement.

9. Support

Kunden har, så længe abonnementet er i kraft og uden restancer, mulighed for at modtage email-support indenfor 5FLEET's almindelige kontortid.

10. Systemets funktionsdulighed

Commotive A/S er ikke ansvarlig for, at data fra et objekt, der overgives til GSM-nettet eller internettet, når frem til 5FLEET serveren indenfor et bestemt tidsrum. Commotive A/S er ikke ansvarlig for, at GSM-nettet, internettet eller GPS-systemet i fremtiden vil kunne understøtte 5FLEET-servicerne. Gennemsnits oppetiden for 5FLEET servicen er mindst 95% pr. måned. Nedetid er målt fra tidspunktet hvor Commotive A/S´s personale er underrettet til problemet er elimineret eller en midlertidig løsning er udarbejdet. Planlagt nedetid og nedbrud som ikke er under Commotive A/S´s kontrol er ikke medregnet. Der henvises til beskrivelsen af flådestyringssystemet, herunder dets muligheder og begrænsninger på hjemmesiden www.5FLEET.dk.

11. Immaterielle rettigheder

5FLEET ejer de immaterielle rettigheder til flådestyringssystemet, og Kunden opnår ved betaling af abonnementet alene en tidsbegrænset ret til at anvende de funktioner, der er omfattet af abonnementet.

12. Kundens ansvar

5FLEET kan ophæve abonnementsaftalen med omgående virkning, hvis Kunden misligholder abonnementsaftalen i væsentlig grad eller udnytter tjenesterne på en sådan måde, at der opstår problemer for andre abonnenter eller for 5FLEET. Bl.a. følgende anses som værende væsentlig misligholdelse:

12.1. misligholdelse af betaling udover tidsfristen i rykkerskrivelsen

12.2. misbrug eller forsøg på misbrug af abonnementet med tilhørende ydelser

Ved ophævelse fra 5FLEET's side lukkes abonnementet omgående, dog således at Kunden i andre tilfælde end ved manglende betaling - om muligt - skal adviseres om lukningen, og gives en frist til at udtale sig om årsagen.

Kunden er selv ansvarlig for at holde sig orienteret om nye versioner af disse licensbetingelser. Gældende version er den til enhver tid liggende på www.5FLEET.dk.

13. Commotive´s ansvar

Commotive A/S er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, avancetab eller andre lignende tab, ligesom Commotive ikke er ansvarlig for eventuelle tab af historiske kørselsdata.

14. Databeskyttelse og udveksling

Kunden erklærer sig indforstået med, at 5FLEET systemet medfører, at der indhentes, bearbejdes, lagres og benyttes positionsdata og bevægelsesmønstre. Alle data opbevares på 5FLEET
serveren i op til 24 måneder. Kunden er bekendt med og accepterer, at 5FLEET lagrer data til statistiske formål. Kunden er bekendt med, at det objekt, der er omfattet af abonnementet, elektronisk kommunikerer med bl.a. andre objekter og giver elektroniske oplysninger til 5FLEET's server mht., hvor andre objekter fysisk har befundet sig på forskellige tidspunkter.
I det omfang Kunden overlader objektet, der er omfattet af abonnementet, til andre, påhviler det alene Kunden at orientere den pågældende om sådanne forhold. Kunden accepterer ligeledes ved tegning af abonnement, at 5FLEET kan sende "servicemeddelelser" til den e-mailadresse, Kunden har angivet i sin brugerprofil på 5FLEET's hjemmeside.

Kunden er endvidere bekendt med, at 5FLEET udfører regelmæssig funktionskontrol og opdatering af systemet og i den forbindelse indhenter/udveksler fysiske positioner på opkoblet udstyr. Endvidere erklærer kunden sig indforstået med, at 5FLEET systemet medfører, at der indhentes og kommunikeres data som bearbejdes, lagres, samt at der benyttes positionsdata og bevægelsesmønstre, som 5FLEET er berettiget til at videreformidle, når disse data ikke strider med persondataloven, som f.eks. følsomme oplysninger og oplysninger om andre rent private forhold. Alle data gemmes på 5FLEET serveren i maksimum 24 måneder.

15. Ophør

Nærværende aftale er tidsubegrænset, men kan af hver af parterne opsiges med 1 måneders varsel. 5FLEET lukker normalt kundens opkobling samme dag, som faktureringsperioden udløber. Kunden har pligt til at betale alle påløbne omkostninger indtil abonnementsaftalens ophør. Opsigelse af abonnementsaftalen skal ske skriftligt.

Hvis 5FLEET ikke længere ønsker at udbyde abonnementet eller en tilknyttet ydelse, kan 5FLEET opsige abonnementsaftalen eller dele af denne med 1 måneds varsel mod refusion af evt. overskydende betaling for perioden efter opsigelsesfristens udløb.

16. Tvistigheder

Tvistigheder mellem 5FLEET og Kunden skal søges løst i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan enhver af parterne indbringe tvistigheden for de ordinære danske domstole til afgørelse.

5FLEET Powered by Commotive A/S
Lykkevej 2
9530 Støvring
CVR: 29848440

Tlf: 5810 1200

support@5fleet.dk

Forhandlere

Diims G104

Få styr på dit materiel med DIIMS

DIIMS er verdens mindste og billigste sporingsenhed, der giver dig oplysning om, hvor dit materiel befinder sig.

Login

Hvad er 5Fleet?

Om 5Fleet

5Fleet er kørebog over bilparken, samt sporing af maskiner og materiel - samlet et sted!

Når din 5fleet GPS enhed er installeret i bilen, logger enheden informationer til kørebogen om adresser, kørte kilometer og driftstimer. Informationerne overføres trådløst og helt automatisk til bygningsenheden. Med 5fleet systemet får du via dit eget internet login, adgang til informationerne på en WEB side. Overskueligt og nemt at gå til.

Læs mere...

Genveje

HjemKontakt os

This website is designed for IE8+, Chrome and Firefox with a minimum screen resolution of 1024x768

Javascript is deactivated in your browser! Resulting in a big part of the website is not working.
Activate Javascript or try using another browser